Lập thể & Trừu tượng

Nghệ thuật lập thể, người thiết kế quan sát đối tượng ở nhiều khía cạnh khác nhau. Các mặt phẳng giao với nhau không theo các quy tắc phối cảnh. Còn trừu tượng là sự kết hợp lập thể và màu sắc, thể hiện đối tượng bằng những ý nghĩ, cảm xúc của người thiết kế bằng một vài nét nào đó của đối tượng.